ΕΡΓΟ _ ΣΤΟΧΟΙ

Ο γενικός στόχος του έργου GEN4OLIVE είναι η επιτάχυνση της κινητοποίησης των Γενετικών Πόρων ελιάς και η ανάδειξη των προ βελτιωτικών δραστηριοτήτων διαμέσου μίας προσέγγισης πολλαπλών παραγόντων, μέσω

1. Ανάπτυξης εύκολων στη χρήση εργαλείων για την αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγηκαν διαμέσου ενός έξυπνου, φιλικού προς το χρήστη περιβάλλοντος, το οποίο θα εφαρμόσει τη χρησιμότητα των μεγάλων δεδομένων και της μηχανικής εκμάθησης/νοημοσύνης.

2. Συμμετοχής των ΜΜΕ διαμέσου της προώθησης συγκεκριμένων προσκλήσεων και οικονομικής υποστήριξης.

> ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ///

· Ενίσχυση της διαχείρισης και χρήσης των Γενετικών Πόρων διαμέσου του ορισμού εναρμονισμένων πρωτοκόλλων, του προσδιορισμού των αναγκών των τελικών χρηστών και της σύνδεσης με άλλα έργα.

· Ενίσχυση της διατήρησης, αξιολόγησης και χρήσης των Γενετικών Πόρων για την βελτίωση της αναπαραγωγής της ελιάς και την παράδοση νέων ποικιλιών.

· Αξιοποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας μέσω ανάπτυξης ενός έξυπνου και φιλικού προς το χρήστη περιβάλλοντος.

· Προαγωγή της συμμετοχής των ΜΜΕ στις προ βελτιωτικές δραστηριότητες.

· Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων μέσω συν-δημιουργίας, ανάπτυξης ικανοτήτων και διαμοιρασμού των αποτελεσμάτων.

Hello!

Login to your account

Hello!

Logout to your account

Hello!

Logout to your account

Hello!

Login to your account