ΕΡΓΟ _ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το GEN4OLIVE προάγει μία διεπιστημονική στρατηγική 3 μερών, η οποία χωρίζεται σε 11 ενότητες εργασιών (WP)

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Αυτή η ενότητα θέτει τα θεμέλια για τις ακόλουθες δραστηριότητες. Περιλαμβάνει μία ουσιαστική έρευνα και συλλογή πληροφοριών και επεξεργασία του θέματος, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει τις ανάγκες των βασικών φορέων (δηλ. βελτιωτές, παραγωγούς και καλλιεργητές) και συνδέει το έργο με άλλα σχετικά έργα ή πρωτοβουλίες. Για την διευκόλυνση του συντονισμού μεταξύ των τελικών χρηστών, θα αναπτυχθούν εναρμονισμένα πρωτόκολλα για τις Τράπεζες Γενετικού Υλικού, θέτοντας τα θεμέλια για τα επόμενα βήματα.

2. ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Αυτή η ενότητα είναι ο τεχνικός πυρήνας του έργου. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την εκμετάλλευση των Γενετικών Πόρων με σκοπό την επιτάχυνση των προβελτιωτικών δραστηριοτήτων, θα δημιουργήσουμε ένα δυναμικό και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον λογισμικού, εφαρμόζοντας για πρώτη φορά, την Τεχνολογία μηχανικής εκμάθησης (Τεχνητής Νοημοσύνης) στον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας. Για την ενίσχυση της συμμετοχής των παραγωγών και καλλιεργητών, θα προκηρυχθούν δύο εξειδικευμένες προκηρύξεις για την υποστήριξη των προ βελτιωτικών δραστηριοτήτων.

3. ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΛΙΑΣ

Αυτή η ενότητα αποσκοπεί στην διασφάλιση μίας μακροπρόθεσμης κληρονομιάς του έργου. Για να είναι ο αντίκτυπος του GEN4OLIVE πραγματικός, είναι απαραίτητο όχι μόνο τα αποτελέσματα του να είναι ευρέως διαδεδομένα, αλλά να υπάρχει επίσης δυναμική επιδίωξη συμμετοχής των κύριων ενδιαφερόμενων μερών του έργου. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί διαμέσου μίας σειράς από συν-δημιουργικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα μας, επιτρέποντας στο GEN4OLIVE και τις επιδράσεις του να συνεχίσουν και μετά το τέλος του έργου.

Hello!

Login to your account

Hello!

Logout to your account

Hello!

Logout to your account

Hello!

Login to your account