ΕΡΓΟ _ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το έργο GEN4OLIVE οργανώνεται σε 11 πακέτα εργασίας (WP) διάρκειας 48 μηνών.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: Πανεπιστήμιο Κόρδοβας

Η Ενότητα εργασίας 1 (ΕΕ1) θεωρείται η ραχοκοκαλιά του έργου GEN4OLIVE. Η επικοινωνία με τους τελικούς χρήστες και άλλα έργα, και ο ορισμός των εναρμονισμένων πρωτοκόλλων είναι δράσεις καίριας σημασίας για την οικοδόμηση του πλαισίου της συνολικής παρέμβασης. Ο εκτιμώμενος αριθμός των γενοτύπων ελιάς που θα αξιολογηθούν είναι περίπου 1500 (δηλ. 500 καλλιεργούμενες ποικιλίες που βρίσκονται στις πέντε Παγκόσμιες Τράπεζες Γενετικού Υλικού Ελιάς που συμμετέχουν στο GEN4OLIVE και 1000 ακόμα άγριοι και αρχαίοι γενότυποι ελιάς). Η ΕΕ1 θα οδηγήσει στη βελτιστοποίηση των πρωτοκόλλων και των μεθοδολογιών που οι επόμενες ενότητες εργασίας θα χρησιμοποιήσουν, για την εξασφάλιση της ορθότητας των αποτελεσμάτων.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: Πανεπιστήμιο Γρανάδας

Οι γενετικοί πόροι της Άγριας ελιάς παραμένουν σε μεγάλο βαθμό μη χαρακτηρισμένοι. Ωστόσο, οι άγριοι πληθυσμοί είναι η κύρια δεξαμενή γενετικής ποικιλότητας στην ελιά και θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψιν ως ένας σημαντικότατος πόρος για την αντιμετώπιση της γενετικής διάβρωσης. Επιπλέον, δεδομένης της ευρείας οικολογικής και φαινοτυπικής ποικιλομορφίας, είναι πιθανό να υποθάλπουν γονίδια ενδιαφέροντος, δυνητικά προσαρμόσιμα σε δραστικές περιβαλλοντικές αντιξοότητες όπως αυτές που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. Ο απώτερος στόχος αυτής της ενότητας εργασίας είναι η διάθεση της βιοποικιλότητας της άγριας ελιάς στους βελτιωτές ποικιλιών.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΡΔΟΒΑΣ

Μέσα από αυτή την ενότητα εργασίας, θα έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε τους πιο ενδεδειγμένους γενοτύπους ελιάς για τρέχοντα και μελλοντικά βελτιωτικά προγράμματα και, πέραν τούτου, θα έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε νέες τεχνικές και γνώσεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας γενετικής βελτίωσης. Οι υποψήφιες ποικιλίες που θα χρησιμοποιηθούν ως γονείς θα επιλεχθούν με βάση τα χαρακτηριστικά τους σε τέσσερις κύριους άξονες: α) ανθεκτικότητα σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες για την αντιμετώπιση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής, β) αντοχή σε διαφορετικούς εχθρούς και ασθένειες (Ξυλέλλα, Βερτισίλιο, Κυκλοκόνιο, Δάκος), c) Υψηλή παραγωγικότητα και ποιότητα, και δ) αγρονομικά χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό νέων προηγμένων συστημάτων συγκομιδής.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: Πανεπιστήμιο Κόρδοβας

Η ΕΕ4 θα εστιάζει στην συμβολή του GEN4OLIVE στην επιτάχυνση της διαδικασίας γενετικής βελτίωσης των δέντρων της ελιάς. Η Κοινοπραξία θα καθορίσει τα γενετικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με θετικά αγρονομικά χαρακτηριστικά σε δυνητικές νέες ποικιλίες. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα γονίδια που σχετίζονται με την αντοχή σε ασθένειες, την ανθεκτικότητα στην ξηρασία και την μείωση της φάσης νεανικότητας στα φυτά ελιάς. Επίσης, θα μελετήσουμε τη μετάδοση των γονιδίων επιθυμητών χαρακτηριστικών από τους γονείς στους απογόνους κατά την αναπαραγωγή (ρόλος θηλυκού ή/και αρσενικού στην ελεγχόμενη διασταύρωση). Επιπλέον, θα εφαρμοστούν νέες τεχνικές και γενετικοί δείκτες για την μείωση του σταδίου νεανικότητας για την επιτάχυνση εισόδου των δέντρων σε καρποφορία και τη μείωση του κόστους της διαδικασίας βελτίωσης.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ:  ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Μέσω της ΕΕ5 θα αναπτύξουμε στρατηγικές για την αντιμετώπιση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής και άλλων συσχετισμένων κινδύνων που απειλούν τον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας, συμβάλλοντας έτσι στην αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης Γενοτύπου Χ Περιβάλλοντος (Γ x Π). Επομένως, ένα σύνολο 30 κοινών ποικιλιών ελιάς θα μελετηθούν και θα αναλυθούν στις πέντε Τράπεζες Γενετικού Υλικού που συμμετέχουν στο έργο. Έπειτα, με βάση τα ανακτηθέντα αποτελέσματα και την στατιστική σύγκριση, θα αναγνωρίσουμε την αλληλεπίδραση Γ x Π και θα προβλέψουμε τις πιθανές επιδράσεις από μελλοντικά σενάρια κλιματικής αλλαγής. Με βάση αυτές τις προβλέψεις και τα αποτελέσματα που έχουν παραχθεί από τις προηγούμενες ενότητες εργασίας, θα σχεδιάσουμε τα πλέον κατάλληλα προγράμματα γενετικής βελτίωσης που είναι απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων στο εγγύς μέλλον.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ : Πανεπιστήμιο Sapienza

Η ΕΕ6 θα παράσχει ένα εύκολα προσβάσιμο και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον λογισμικού για να αυξήσει σημαντικά την προσβασιμότητα και την χρησιμότητα των δεδομένων των Γενετικών πόρων στους τελικούς χρήστες. Αυτό το έξυπνο περιβάλλον είναι ένα κρίσιμο συστατικό γιατί δεν θα λειτουργήσει μόνο ως το κύριο σημείο αποθήκευσης των δεδομένων που θα παραχθούν από το έργο (δηλ. Ποικιλίες ελιάς, ασθένειες ελιάς, πληροφορίες βελτίωσης κτλ.), αλλά θα επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα σε ουσιαστικές και περιεκτικές πληροφορίες που θα υποστηρίζουν διαφορετικούς τύπους τελικών χρηστών, από ειδικούς στο πεδίο έως μη ειδικούς. Αυτή η ενότητα εργασίας θα χρησιμοποιήσει επίσης τεχνικές μηχανικής εκμάθησης για να μπορεί να παρέχει ταχύτατες και ισχυρές λύσεις στις ασθένειες της ελιάς και στην αναγνώριση των ποικιλιών ελιάς μέσω παρατήρησης φωτογραφικών εικόνων.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: Τεχνολογικός Οργανισμός Ανδαλουσίας

Αυτή η ενότητα εργασίας έχει ως στόχο την προαγωγή της συμμετοχής των ΜΜΕ (δηλ. Καλλιεργητές, βελτιωτές, φυτωριακές επιχειρήσεις, και παραγωγούς επιτραπέζιας ελιάς/ελαιολάδου) σε προ βελτιωτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ελιά. Αυτές οι δραστηριότητες θα χρηματοδοτηθούν από το GEN4OLIVE μέσω της παρουσίασης δύο εξειδικευμένων προκηρύξεων, οι οποίες θα προσφέρουν ‘’Κουπόνια Καινοτομίας’’ με σκοπό:

• Την ανάπτυξη έργων για την ενίσχυση της χρήσης των πόρων των Τραπεζών Γενετικού Υλικού από τους βελτιωτές και τους καλλιεργητές, με σκοπό να παράγουν νέες ποικιλίες με χαρακτηριστικά για την αντιμετώπιση τρεχόντων κλιματικών, γεωργικών και εμπορικών προκλήσεων.

• Τον σχεδιασμό ‘’Σχεδίων γενετικής βελτίωσης για την προώθηση της αλληλεπίδρασης και της διασύνδεσης μεταξύ των Τραπεζών Γενετικού υλικού και των τελικών χρηστών και την εκμετάλλευση των δεδομένων που θα προέρχονται από την πλατφόρμα του GEN4OLIVE.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ:: FOCOS

Μέσα από αυτή την ενότητα εργασίας, στοχεύουμε στη συμμετοχή βασικών παραγόντων στην υλοποίηση του έργου για την προώθηση των ευρημάτων και των προτάσεων μας στο υψηλότερο επίπεδο, επιδρώντας θετικά στην οικονομική και πολιτική σφαίρα. Επιπλέον, θα επιταχύνουμε την αναπαραγωγή νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων όλων των παραγόντων που εμπλέκονται, προωθώντας την πρακτική εφαρμογή των ευρημάτων του έργου. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις γυναίκες και τους νέους καλλιεργητές σε αυτές τις δραστηριότητες, για την ενίσχυση του σημαντικού τους ρόλου εντός του τομέα της ελιάς και γενικά όλων των τομέων που σχετίζονται με την ελιά.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: Galpagro

Για την επίτευξη του στόχου της μεγιστοποίησης του αντικτύπου του έργου και της διάδοσης των αποτελεσμάτων μεταξύ των ομάδων στόχων, το GEN4OLIVE έχει προβλέψει μηχανισμούς που εμπεριέχουν την ανάπτυξη ενός μεγάλου εύρους δραστηριοτήτων διάδοσης και επικοινωνίας. Επιπλέον, θα προετοιμαστεί ένα σχέδιο αξιοποίησης αποτελεσμάτων και θα ενημερώνεται κατά τη διάρκεια του έργου με σκοπό την καθιέρωση ενός κοινού τύπου για ολόκληρη την Κοινοπραξία για τον εντοπισμό πιθανών αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων, δυνητικών τελικών χρηστών και ορισμό των οδών αξιοποίησης

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: Πανεπιστήμιο Κόρδοβας

Το GEN4OLIVE είναι ένα πολύ περίπλοκο έργο ως προς την διαχείριση του, λόγω του υψηλού αριθμού των συνεργατών με μεγάλη ποικιλομορφία των προφίλ του καθενός και μία αξιοσημείωτη παρουσία χωρών εκτός Ε.Ε., και λόγω των δύο ανοιχτών προκηρύξεων για την υποστήριξη της συμμετοχής των ΜΜΕ σε προ βελτιωτικές δραστηριότητες. Η ΕΕ10 στοχεύει στην υπερπήδηση αυτών των προκλήσεων, διευκολύνοντας παράλληλα την συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των συνεργατών και διατηρώντας αυστηρό έλεγχο της επίτευξης των στόχων του έργου.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: Πανεπιστήμιο Κόρδοβας

Στην βάση της αυτό-αξιολόγησης της δεοντολογίας της Κοινοπραξίας GEN4OLIVE και της αξιολόγησης που πραγματοποιείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες δεοντολογίας κατά την διαδικασία δεοντολογικού ελέγχου, ο στόχος είναι η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις δεοντολογίας που αναφέρονται σε αυτή την εργασίας.

Hello!

Login to your account

Hello!

Logout to your account

Hello!

Logout to your account

Hello!

Login to your account